Så används adrenalinpennan EpiPen

Epipen produktbild

EpiPen är en adrenalinpenna med en engångsdos adrenalin som motverkar anafylaktisk chock.

EpiPen är mycket enkel att handskas med. Enkelheten betyder trygghet och säkerhet. Patienten ska kunna leva ett normalt liv utan att begränsas av oron för att drabbas av en anafylaktisk chock (anafylaxi).

För denna trygghet är det viktigt att även patientens familj och andra närstående är införstådda med hur de ska handla i en akut situation. I en stressad situation får man inte tveka. Tryggheten stärks av att patienten håller sig till ett hjälpmedel man är välbekant med. Vanan som byggs upp under en längre tids användning av EpiPen är värdefull för trygghetskänslan.

EpiPens tillförlitlighet och effekt är väl dokumenterad


Så här enkelt är det att använda EpiPen:

EpiPen: instruktion_1

1. Först, ta ut EpiPen ur fodralet. Läs noggrant igenom nedanstående information så att du känner dig säker på hur du ska använda EpiPen när du behöver.

EpiPen: instruktion_2

2. Fatta EpiPen med den hand du normalt använder (den hand du skriver med) med tummen mot den blå säkerhetshylsan.

EpiPen: instruktion_3

3. Slut handen runt pennan och håll ett fast grepp. Den orange änden ska peka nedåt. Avlägsna den blå säkerhetshylsan med den andra handen.

EpiPen: instruktion_4

4. Håll den orange änden av EpiPen riktad ca 10 cm från lårets yttersida och stöt Epipen ordentligt mot låret.

EpiPen: instruktion_5

5. Stöt pennan mot yttersidan mot låret i rät vinkel. Lyssna efter ett klick.

EpiPen: instruktion_6

6. Håll kvar i tio sekunder. Injektionen är nu klar.

EpiPen: instruktion_7

7. Massera injektionsstället i ca 10 sekunder. Injektionen kan upprepas efter 5-15 minuter med en ny EpiPen om symptomen inte avklingat eller har tilltagit.


När pennan tas bort från låret skjuts ett nålskydd ut av sig självt och täcker över nålen så att man inte sticker sig på nålen efter en injektion.
Fönstret på pennan ändrar färg efter användning. På så vis ser man att Epipen avgett sin dos adrenalin. Pennan är då förbrukad och kan inte användas igen.

Det är bra att patienten övar sig på att använda EpiPen. Det ökar känslan av tillförsikt i ett akut läge.Visa även instruktionsfilmen för din patient i samband med förskrivning.


Här kan du se om adrenalinet är klart och genomskinligt.

Hållbarhet och förvaring

Med jämna mellanrum bör patienten kontrollera utgångsdatum och att adrenalinet i pennan är färglöst och genomskinligt. Om adrenalinet färgats eller blivit grumligt ska adrenalinpennan bytas.

Adrenalin är känsligt för ljus och extrema temperaturer. Pennan ska därför förvaras mörkt och vid högst 25°C, skyddas mot kyla och inte frysas. EpiPen ska inte förvaras i kylskåp.

EpiPen ligger i ett plastfodral som tål stötar. Patienten behöver inte vara orolig för att adrenalinpennan ska gå sönder.

EpiPen är för engångsbruk och ska efter användning lämnas in till apotek, vårdcentral eller annan sjukvårdsenhet.


EpiPen och EpiPen Jr (adrenalin) ATC-kod: C01CA24, Rx. F. Indikation: Akutbehandling av anafylaktisk chock eller svår allergisk reaktion mot allergen såsom t.ex. insektsgift, födoämnen eller läkemedel. Läkemedelsform: Förfylld autoinjektor innehållande en dos adrenalin. Styrka: EpiPen 0,3 mg respektive EpiPen Jr 0,15 mg till barn (<30kg). Produktresumén senast granskad: 2020-11-09. För ytterligare information och pris: www.fass.se. Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-630 19 00

EpiPen

SFFA rekommenderar två adrenalinpennor per förskrivning

Svenska föreningen för allergologi, SFFA, rekommenderar att patienten alltid har två adrenalinpennor till hands. Injektionen kan upprepas efter 5-15 minuter med en ny EpiPen om symptomen inte avklingat eller har tilltagit.

För att underlätta för patienten finns EpiPen och EpiPen Jr även i 2-pack.