EpiPen är marknadens mest använda och beprövade adrenalinpenna

På grundval av flera decennier lång erfarenhet från EpiPens originalkonstruktion har adrenalinpennan stegvis kunnat förbättras och är idag den mest använda adrenalinpennan för akutbehandling av anafylaxi.

Sedan 25 år är EpiPen den mest ordinerade adrenalinpennan i världen. På den amerikanska marknaden har över 46 miljoner EpiPen skrivits ut.

Genom denna långa tradition är många patienter, läkare, vårdcentraler och skolsköterskor välbekanta med EpiPen.

Adrenalinpenna EpiPen

Adrenalinpenna för akutbehandling av anafylaktisk chock eller svår allergisk reaktion

EpiPen är världens mest förskrivna adrenalinpenna. EpiPens konstruktion bygger på få komponenter. Denna enkla konstruktion minskar faktorer som kan påverka säkerheten för patienten.

EpiPen är konstruerad för att vara enkel att använda snabbt och säkert i ett akutläge - instruktion finns på pennan och på bipacksedeln.

I en studie (Robinson 2014* se faktaruta) valdes försökspersoner ut som var behandlingsnaiva, det vill säga aldrig tidigare använt adrenalinpennor. Av dessa klarade 89 procent att injicera korrekt - utan någon annan instruktion än den som står på pennan. Efter instruktion klarade samtliga försökspersoner att injicera korrekt.


Adrenalin är den viktigaste behandlingen mot anafylaktisk chock

Anafylaktisk chock (anafylaxi), innebär en plötslig livshotande allergisk reaktion som kan orsakas av insektsstick eller födoämnen som nötter, latex eller vissa läkemedel.

Adrenalin används för akut behandling av anafylaktisk chock. Adrenalinet vidgar luftrören och motverkar blodtrycksfall. EpiPen injicerar automatiskt en engångsdos adrenalin. EpiPen ger patienten möjlighet att kunna leva ett normalt liv.

Patienter som ordineras EpiPen bör alltid bära med sig två pennor för att snabbt kunna häva en uppkommande anafylaktisk chock. En andra dos kan ges om den första inte skulle ge tillräcklig effekt.

Vem får EpiPen?

EpiPen används av patienter som tidigare upplevt en svår allergisk reaktion eller löper hög risk att drabbas av en sådan. Patienter med följande allergier löper risk för att drabbas av anafylaxi:

  • födoämnesallergi, som till exempel allergi mot nötter eller soja
  • allergi mot bi- och getingstick
  • läkemedelsallergi
  • latexallergi eller allergi mot naturgummi

EpiPen – en adrenalinpenna för vuxna

Epipen 2-pack

EpiPen injicerar automatiskt en engångsdos adrenalin för akut behandling av anafylaktisk chock och är avsedd för patienter som väger över 30 kg. Till barn som väger mellan 15 och 30 kg förskrivs EpiPen Jr.

EpiPen innehåller 0,3 mg adrenalin, 1,8 mg natriumklorid, 0,5 mg natriummetabisulfit, saltsyra för pH-justering och vatten för injektionsvätskor. pH-intervallet är 2,2-5,0.

Epipen är en adrenalinpenna för akutbehandling av anafylaktisk chock eller svår allergisk reaktion. Att kunna bära med sig adrenalin i engångsdoser, redo att användas vid anafylaxi, gör att patienten får snabb tillgång till adrenalin på plats vid en anafylaktiskt chock. Trygghetskänslan och säkerheten för patienten ökar om familj, vänner och andra människor i patientens omgivning vet hur de ska agera när en akut situation uppstår.

EpiPen är konstruerad för att vara enkel att använda: instruktion finns på pennan och på bipacksedeln.

Samtidigt ökar tryggheten av att man övar på att använda EpiPen. För det ändamålet finns övningspennor utan aktivt läkemedel. Närstående bör ha klart för sig att det inte är farligt att ge någon som förlorat medvetande en dos adrenalin. De ska aldrig tveka att använda EpiPen.

Två pennor bör alltid finnas till hands så att patienten snabbt kan ta en andra dos om den första inte skulle ge tillräcklig effekt.

Att vara vaksam på tidiga tecken på allergisk reaktion är ett viktigt första steg. Då kan patienten tidigt uppmärksamma sin omgivning på att något håller på att hända, vilket minskar stresskänslan. Att hålla sig till det hjälpmedel man är välbekant med har också ett viktigt trygghetsvärde.

EpiPen Jr – en adrenalinpenna för barn

Epipen JR adrenalinpenna 2-pack

EpiPen Jr är avsedd för barn som väger mellan 15 och 30 kg. EpiPen Jr har samma innehåll som EpiPen, men hälften så stor dos av den aktiva substansen adrenalin: 0,15 mg adrenalin.

När det gäller barn är det särskilt viktigt att patienten lär sig att bli vaksam på tidiga tecken på allergisk reaktion och inte tvekar att uppmärksamma omgivningen på det så fort som möjligt. Barnet bör också öva på hur man är tydlig med kompisar eller vuxna i sin omgivning som de kanske inte känner så att de vet vad som ska göras om pennan måste användas. Det motverkar risken för att barnet i en kritisk situation känner sig osäker och i värsta fall drar sig undan.

Instruktion om detta sker lämpligen i samband med att barnet tillsammans med anhörig får träna på att använda pennan och ge sig själv en injektion, först med en attrapp och sedan med en aktiv penna. En förälder eller annan vuxen bör ge injektionen om barnet är under 7-9 år.


Källor:

7. Baker TW, WebberCM, Stolfi A, et al. The TENstudy: time ephinedrine needs to reach muscle. Ann Allergy Asthma Immunol 2011; 107: 235-2388. Simons FE et al. Ephinedrine absorption in children with a history of anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 1998; 101: 33-37


EpiPen och EpiPen Jr (adrenalin) ATC-kod: C01CA24, Rx. F. Indikation: Akutbehandling av anafylaktisk chock eller svår allergisk reaktion mot allergen såsom t.ex. insektsgift, födoämnen eller läkemedel. Läkemedelsform: Förfylld autoinjektor innehållande en dos adrenalin. Styrka: EpiPen 0,3 mg respektive EpiPen Jr 0,15 mg till barn (<30kg). Produktresumén senast granskad: 2020-11-09. För ytterligare information och pris: www.fass.se. Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-630 19 00

Epipen logo

Hur lätt är det att använda adrenalinpennor?

- En jämförande studie

Metod:

För studien valdes slumpmässigt 100 försökspersoner ut bland personal och familjer med anknytning till Royal Children’s Hospital i Melbourne, Australien. Ett kriterium var att försökspersonerna var behandlingsnaiva, det vill säga inte tidigare sett eller använt Epipen eller Anapen. Försökspersonerna fick visa hur de använde en övningspenna före och efter att de fått instruktion i korrekt handhavande. I en uppföljande test utvärderades hur mycket deltagarna tre månader senare kom ihåg av att ha använt pennorna en gång.

Resultat:

De flesta kunde utföra alla steg i användningen korrekt utan att de fått instruktion (89% för EpiPen och 79% för Anapen). Efter instruktion var resultatet 100% för båda pennorna.


(Källa: Robinson MN, Dharmage SC, Tang ML. Pediatr Allergy Immunol. 2014 Aug; 25 (5) :462-7. doi: 10.1111/pai.12261.)


SFFA rekommenderar två adrenalinpennor per förskrivning

Svenska föreningen för allergologi, SFFA, rekommenderar att patienten alltid har två adrenalinpennor till hands. Injektionen kan upprepas efter 5-15 minuter med en ny EpiPen om symptomen inte avklingat eller har tilltagit.

För att underlätta för patienten finns EpiPen och EpiPen Jr även i 2-pack.