EpiPen® - nu även i 2-pack för både 300 ug och 150 ug

För att underlätta förskrivningen till patienter, som enligt SFFAS riktlinjer alltid bör ha 2 pennor finns nu EpiPen i 2-pack.

De allra flesta som får kraftiga allergiska reaktioner får dessa i hemmet. Då det inte finns någon kontraindikation för adrenalin vid svår allergisk reaktion gäller frikostighet med att använda EpiPen med syfte att bromsa upp och kanske till och med häva ett annars ogynnsamt förlopp. Vid förskrivning av en EpiPen är det av stor vikt att patienten och eventuellt anhöriga får såväl muntlig som skriftlig instruktion om användningen av denna. Denna information bör upprepas vid kontrollbesök inom sjukvården. På en del vårdinrättningar i Sverige får patienten träna att injicera sig själv med aktiv substans. För barn gäller en ålder på 7-9 år om de ska kunna klara att injicera sig själva.

EpiPen i 2-pack

SFFAs Anafylaxidokumentet – förskriv 2 pennor till patienter med anafylaxi

Enligt SFFA, Svenska föreningen för Allergologi är det en fördel om patienten förskrivs 2 EpiPen per förskrivningstillfälle. Skälet till att två sprutor alltid bör finnas till hands är att två injektioner kan behövas för att tillräckligt kunna bromsa reaktionen.

Om patienten trots injektion försämras eller om ingen effekt nåtts efter 5-15 minuter ska patienten injicera med ytterligare en EpiPen. Var 5:e patient som injicerar sig behöver använda två sprutor. Detta har visats från såväl svenska som internationella studier.

Patienten ska uppmanas att efter användning av EpiPen® omedelbart söka medicinsk akutsjukvård.

EpiPen® förpackningsinformation

Produkt Styrka Patientgrupp Förpackningar Varunummer
EpiPen® 0,3 mg >30 kg Autoinjektor, 1 dos 56 43 73
EpiPen® Jr 0,15 mg Barn 15-30 kg Autoinjektor, 1 dos 17 89 45
EpiPen® 2-pack 0,3 mg >30 kg Autoinjektor, 2 doser 18 23 43
EpiPen® Jr 2-pack 0,15 mg Barn 15-30 kg Autoinjektor, 2 doser 55 61 56

EpiPen och EpiPen Jr (adrenalin) ATC-kod: C01CA24, Rx. F. Indikation: Akutbehandling av anafylaktisk chock eller svår allergisk reaktion mot allergen såsom t.ex. insektsgift, födoämnen eller läkemedel. Läkemedelsform: Förfylld autoinjektor innehållande en dos adrenalin. Styrka: EpiPen 0,3 mg respektive EpiPen Jr 0,15 mg till barn (<30kg). Produktresumén senast granskad: 2020-11-09. För ytterligare information och pris: www.fass.se. Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-630 19 00