Lepheton

Lepheton används för korttidsbehandling av rethosta. Lepheton innehåller etylmorfin som verkar hostdämpande och svagt lugnande samt efedrin som verkar slemhinneavsvällande och luftrörsvidgande.

Lepheton® (Efedrin (vattenfritt), Etylmorfin), Oral lösning: 1 ml innehåller 0,82 mg etylmorfinhydroklorid och 2,05 mg efedrinhydroklorid. Rx. Ej förmån. R05DA20. Indikation: Symptomatisk korttidsbehandling av rethosta. Varningar och försiktighet: Vid behandling av patienter med hjärtkärlsjukdom, hypertoni, hyperthyreos, prostatahypertrofi, glaukom med trång kammarvinkel, diabetes mellitus. Viss risk för utveckling av beroende föreligger vid höga doser och långvarigt bruk. Produktresumé senast uppdaterad 2021-09-09. För ytterligare information och priser: www.fass.se. Marknadsförs av: MEDA AB (A Viatris Company) 08-630 19 00.

Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.