Symtom vid allergisk rinit

Allergisk rinit påverkar sömn och prestationsförmåga hos de som drabbas varför livskvalitén påverkas avsevärt. Påverkan på livskvalitet vid allergisk rinit har i undersökningar visat sig vara större än den som uppmäts vid diagnoser som astma, diabetes och hjärtkärlsjukdomar.

Vanliga symtom på allergisk rinit är nästäppa, nysattacker, rinnsnuva och klåda i näsan. Det är även vanligt med kliande och rinnande ögon (konjunktivit) och av och till klåda i gom, svalg och hörselgång. Allergisk rinit kan vara säsongsbunden eller perenn (helårsrinit). Den vanligaste typen av säsongsbunden rinit orsakas av allergi mot björk- och gräspollen, medan perenn rinit oftast orsakas av pälsdjurs- och kvalsterallergi. Omfattningen av besvären och graden av sensibilisering kan variera betydligt från person till person. Svårighetsgraden av sjukdomen brukar klassificeras som lindrig, måttlig eller svår beroende på hur mycket den drabbade personen lider av symtomen. Bland dem som är allergiska mot pollen har en stor andel en benägenhet att reagera med symptom från mun och svalg vid förtäring av vissa frukter, grönsaker, baljväxter samt trädnötter. Denna reaktionsbenägenhet kallas korsallergi.

Det finns idag ingen känd metod för att undvika att utveckla allergisk rinit. För de som redan är drabbade är det viktigt att i så stor utsträckning som möjligt undvika kontakt med de allergen som orsakar reaktionerna. Detta är dock inte möjligt till 100 %, varför sjukdomen behöver behandlas med läkemedel bland dem som anser att symtomen är besvärande.

Allergisk rinit och astma

Allergisk rinit är en riskfaktor för astma och de två sjukdomarna uppträder ofta samtidigt. Det beror sannolikt på att slemhinnorna i näsan och bronkerna är relativt lika och att de övre och nedre luftvägarna påverkas av samma inflammatoriska process. När nässlemhinnan provoceras kan det leda till inflammation i bronkerna och vice versa. Allergisk rinit förknippas även med bronkiell hyperreaktivitet, vilket ses parallellt med astma, men kan även föregå astma.

Om astma förekommer samtidigt som allergisk rinit kan symtomen visa sig i form av andnöd, kronisk hosta, tryck över bröstet samt väsande och pipande andning. Kopplingen mellan astma och allergi är stark – 70-90 % av alla dem med astma har besvär med allergisk rinit och cirka 40-50 procent av alla allergiker känner av astmasymtom. Risken för att drabbas av astma är särskilt hög för dem med pollenallergi. Vid ansträngning under pollentid uppträder ofta astmasymtom från de nedre luftvägarna då munandningen vid nästäppa gör att pollen deponeras i de nedre luftvägarna istället för att filtreras i nässlemhinnan.

På grund av risken för att utveckla astma vid allergisk rinit är det extra viktigt att allergisk rinit utreds, behandlas grundligt och följs upp noga. Vi vet dock inte om risken för att utveckla astma minskar genom att behandla den allergiska riniten. Läkemedel mot allergisk rinit ges oftast lokalt i näsan, men kan även ges systemiskt. Eftersom läkemedlen inte är långtidsverkande krävs i regel underhållsbehandling om riniten är persisterande. Om astma föreligger måste även den behandlas. Vissa läkemedel, som glukokortikosteroider och antileukotriener, är effektiva mot båda sjukdomarna medan andra enbart har effekt på antingen astma eller allergisk rinit. Välbehandlad rinit kan i vissa fall förbättra astmasymtomen.


Dymista® (flutikason/azelastin) R01AD, (Rx.), F. Indikation: Lindring av symtom vid måttlig till svår säsongsbunden och perenn allergisk rinit, om monoterapi med antingen intranasalt antihistamin eller glukokortikoid inte anses tillräcklig. Varningar och försiktighet: Behandling med nasala kortikostreoider i doser som överstiger rekommenderade doser, kan leda till klinisk signifikant binjurebarksuppression. Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av azelastin och flutikasonpropionat hos gravida kvinnor. Det finns begränsade data avseende fertilitet. Dymista rekommenderas inte till barn under 12 år eftersom säkerhet och effekt inte har fastställts för denna åldersgrupp. Läkemedelsform: Nässpray, suspension. Styrka: Nässpray 125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning, spraybehållare. Förpackningar: 120 doser (F), 3 x 120 doser (F). Produktresumén senast granskad: 2020-12-05. För mer information och pris: www.fass.se. Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-630 19 00