Dymista®

Effektivare och snabbare

symtomlindring än en nasal steroid.*

Dymista® (flutikason/azelastin) R01AD, Rx. F. Indikation: Lindring av symtom vid måttlig till svår säsongsbunden och perenn allergisk rinit, om monoterapi med antingen intranasalt antihistamin eller glukokortikoid inte anses tillräcklig. Läkemedelsform: Nässpray, suspension. Styrka: nässpray 125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning, spraybehållare. Förpackningar: 120 doser (F), 3 x 120 doser (F). Produktresumén senast granskad 2018-05-18. För mer information och pris: www.fass.se
Novopulmon® Novolizer® (budesonid), Inhalationspulver 200μg & 400μg, 200 doser. Rx. F. R03BA02. Indikation: Underhållsbehandling av astma. Produktresumé senast uppdaterad 2018-02-02. För fullständig information se www.fass.se

EpiPen och EpiPen Jr (adrenalin) ATC-kod: C01CA24, Rx. F. Indikation: Akutbehandling av anafylaktisk chock eller svår allergisk reaktion mot allergen såsom t.ex. insektsgift, födoämnen eller läkemedel. Läkemedelsform: Förfylld autoinjektor innehållande en dos adrenalin. Styrka: EpiPen 0,3 mg respektive EpiPen Jr 0,15 mg till barn (<30kg). Produktresumén senast granskad: 2020-11-09. För ytterligare information och pris:www.fass.se. Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-630 19 00

Dymista® (flutikason/azelastin) R01AD, (Rx.), F. Indikation: Lindring av symtom vid måttlig till svår säsongsbunden och perenn allergisk rinit, om monoterapi med antingen intranasalt antihistamin eller glukokortikoid inte anses tillräcklig. Varningar och försiktighet: Behandling med nasala kortikostreoider i doser som överstiger rekommenderade doser, kan leda till klinisk signifikant binjurebarksuppression. Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av azelastin och flutikasonpropionat hos gravida kvinnor. Det finns begränsade data avseende fertilitet. Dymista rekommenderas inte till barn under 12 år eftersom säkerhet och effekt inte har fastställts för denna åldersgrupp. Läkemedelsform: Nässpray, suspension. Styrka: Nässpray 125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning, spraybehållare. Förpackningar: 120 doser (F), 3 x 120 doser (F). Produktresumén senast granskad: 2020-12-05. För mer information och pris: www.fass.se. Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-630 19 00

Novopulmon® Novolizer® (budesonid) R03BA02, Rx. F. Indikation: Underhållsbehandling av astma Varningar och försiktighet: Budesonid är inte indicerat för behandling av akut dyspné eller status asthmaticus. Dessa tillstånd skall behandlas på vanligt sätt. Behandling av akut försämring av astman och astmasymtomen kan kräva ökad dos av budesonid. Patienten skall tillrådas att använda en kortverkande inhalerad bronkdilaterare för att lindra akuta astmasymtom. Läkemedelsform: InhalationspulverStyrka: 200 mikrogram och 400 mikrogram budesonid per avgiven dos inhalationspulver Förpackningar: 1 kasett med 200 doser och 1 Novolizer pulverinhalator, refill 3 kasetter med 200 doser vardera. Produktresumén senast granskad: 2018-02-02. För mer information och pris: www.fass.se. Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-619 30 00