Novolizer Novopulmon

Novopulmon Novolizer är antiinflammotoriskt och innehåller budesonid som är en inhalationssteroid. Är avsedd för långtidsbehandling och då också profylaktiskt. Den skall användas regelbundet enligt rekommenderat schema även då man är symtomfri. Observera: Novopulmon är inte avsett för behandling av akuta astmaattacker.

Novopulmon® Novolizer® (budesonid), Inhalationspulver: 200µg & 400µg, 200 doser. Rx. Förmån. R03BA02. Indikation: Underhållsbehandling av astma. Varningar och försiktighet: Budesonid är inte indicerat för behandling av akut dyspné eller status asthmaticus. Dessa tillstånd skall behandlas på vanligt sätt. Behandling med inhalerad budesonid skall inte avbrytas abrupt. Rekommenderas inte till barn under 6 år på grund av otillräckliga data om säkerhet och effekt. Produktresumé senast uppdaterad 2022-05-13. För ytterligare information och priser: www.fass.se. Marknadsförs av: MEDA AB (A Viatris Company) 08-630 19 00.