Anafylaxi – när immunförsvaret överreagerar

Familj med anafylaxi ligger i gräset

Anafylaxi, så kallad anafylaktisk chock, uppstår när kroppens immunförsvar "överreagerar" på ett ämne (ett allergen), exempelvis ett livsmedel eller ett fysikaliskt stimuli såsom ansträngning. Anafylaxi är en sjukdom som kan drabba alla - oavsett ålder eller kön.

Personer som har fått anafylaxi och därigenom löper risk att drabbas av anafylaxi igen ska förskrivas autoinjektorer med adrenalin, så kallade adrenalinpennor. Patienten ska då alltid förskrivas och bära med sig två adrenalinsprutor då en andra injektion kan behövas för att effektivt bromsa och i bästa fall häva reaktionen.

De allra flesta som får kraftiga allergiska reaktioner får dessa i hemmet. Då det inte finns någon kontraindikation för adrenalin vid svår allergisk reaktion gäller frikostighet med att använda adrenalinpennor med syfte att bromsa upp och kanske till och med häva ett annars ogynnsamt förlopp. Vid förskrivning av adrenalinpennor är det av stor vikt att patienten och eventuellt anhöriga får såväl muntlig som skriftlig instruktion om användningen. Denna information bör upprepas vid kontrollbesök inom sjukvården. På en del vårdinrättningar i Sverige får patienten träna att injicera sig själv med aktiv substans.

För att underlätta förskrivningen till patienter, som enligt SFFAs riktlinjer alltid börha 2 pennor, finns EpiPen® i 2-pack både för 300 ug och 150 ug. EpiPen® är en adrenalinpenna som är utformad för att vara enkel att använda. Läs mer om EpiPen i 2-pack här

SFFAs Anafylaxidokumentet – förskriv 2 pennor till patienter med anafylaxi

Enligt SFFA, Svenska föreningen för Allergologi är det en fördel om patienten förskrivs 2 EpiPen per förskrivningstillfälle. Skälet till att två sprutor alltid bör finnas till hands är att två injektioner kan behövas för att tillräckligt kunna bromsa reaktionen.

EpiPen och EpiPen Jr (adrenalin) ATC-kod: C01CA24, Rx. F. Indikation: Akutbehandling av anafylaktisk chock eller svår allergisk reaktion mot allergen såsom t.ex. insektsgift, födoämnen eller läkemedel. Läkemedelsform: Förfylld autoinjektor innehållande en dos adrenalin. Styrka: EpiPen 0,3 mg respektive EpiPen Jr 0,15 mg till barn (<30kg). Produktresumén senast granskad: 2020-11-09. För ytterligare information och pris: www.fass.se. Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-630 19 00