Novolizer Ventilastin

Ventilastin Novolizer innehåller salbutamol som är en snabbverkande luftrörsvidgare. Den vidgar luftrören och gör det lättare att andas. Effekten kommer inom någrar minuter och varar i ca 4-6 timmar. Ventilastin Novolizer används för symtomatisk behandling av tillstånd med åtföljande reversibel förträngning i luftvägarna, t.ex. astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), då symtomen kännetecknas av väsentlig reversibilitet. Förebyggande av astmaanfall som utlöses av ansträngning eller exponering för allergen.

Ventilastin® Novolizer® (salbutamol), Inhalationspulver: 100μg,200 doser. Rx. Förmån. R03AC02. Indikation: Symtomatisk behandling av tillstånd med åtföljande reversibel luftvägsobstruktion, t.ex. astma eller kronisktobstruktiv lungsjukdom (KOL) med en betydande reversibilitetskompo- nent. Förebyggande av astmaanfall som utlöses av ansträngning eller exponering för allergen. Varningar och försiktighet: Behandling ska utföras stegvis efter svårighetsgraden. Bronkdilate- rare ska inte vara den enda eller huvudsakliga behandlingen hos patienter med ihållande astma. Rekommenderas inte till barn under 6 år på grund av otillräckliga data om säkerhet och effekt. Produktresumé senast uppdaterad 2018–02–01. För ytterligare information och priser: www.fass.se. Marknadsförs av: MEDA AB (A Viatris Company) 08-630 19 00.