Symtomen kan vara livshotande

bi som kan orsaka allergi

Anafylaxi (även kallad anafylaktisk chock) är ett akut allergiskt tillstånd som kan vara livshotande. Den drabbade utvecklar snabbt symptom från flera organ samtidigt. Detta inkluderar symptom från huden, luftvägarna, cirkulationen och mag-tarmkanalen. Neurologiska symtom kan förekomma.

Anafylaxi inträffar när kroppens immunförsvar överreagerar på ett ämne (allergen) eller stimuli.

Hela kroppen kan påverkas, vanligtvis kommer symtomen efter några minuter upp till en timme (maximalt några timmar) efter kontakt med en allergen. Symptomen ökar med varierande hastighet och minskar sedan succesivt inom några timmar till ett dygn.

Vanliga symtom


Symtom kommer ofta inom några minuter till en timme efter exponering av en utlösande faktor. De vanligaste symtomen är hudrodnad, klåda, utslag (urtikaria) och svullnad av huden (angioödem).

Anafylaxi ge upphov till följande symtom:

Hud: Klåda, rodnad, hudutslag och ansiktssvullnad.
Ögon: Klåda, tårar, rodnad rinnande ögon och irritationskänsla, dvs. konjunktivit.
Öron, näsa, mun: Nysningar, rinnande näsa och nästäppa, dvs. rinit. Klåda i läppar, tunga och gom, svullnad av slemhinnan i mun och tunga, metallisk smak i munnen. Kliande känsla i öronen.
Lungor, hals: Andningssvårigheter och/eller sväljsvårigheter, hosta, tryck över bröstet, väsande andning eller andra ljud av ansträngd andning, ökad slemproduktion, svullnad i svalg, klåda, heshet, förändring av rösten, känsla av kvävning.
Hjärta, cirkulation: Yrsel, svaghet, påverkan av hjärtfrekvens (snabb, långsam eller oregelbunden), lågt blodtryck, bröstsmärta och hos äldre hjärtinfarkt, svimning, medvetslöshet.

Mage, tarm: Illamående, upprepade kräkningar, magkramper, diarré.

Nervsystemet: Ångest, förvirring, medvetslöshet.
Övrigt: Smärta i nedre ryggen, urininkontinens, svår sjukdomskänsla vilken beskrivs som känsla av förestående kollaps.


En mer allvarlig form av anafylaxi kan resultera i plötslig cirkulationskollaps utan varningssymtom. Denna form av anafylaxi kan inträffa efter att en person fått medicin i ett kärl eller blivit stucken av en insekt.

Alla dessa symtom uppkommer inte nödvändigtvis alltid vid anafylaxi. Olika personer svarar olika på ett och samma allergen. Dessutom kan en och samma person uppleva olika symtom i samband med upprepade anafylaktiska reaktioner, vilket delvis kan förklaras av förändring i dos, men också beroende på om andra aggraverande faktorer föreligger såsom ytterligare allergenexponering (pollentid), annan pågående sjukdom, pågående medicinering etc. Det är viktigt att den som har en ökad risk att få anafylaxi verkligen lär sig att känna igen varningssignalerna, för att så snabbt som möjligt starta behandlingen, eftersom varje försening leder till att anafylaxin får ett svårare förlopp och i värsta får ett fatalt förlopp.

EpiPen och EpiPen Jr (adrenalin) ATC-kod: C01CA24, Rx. F. Indikation: Akutbehandling av anafylaktisk chock eller svår allergisk reaktion mot allergen såsom t.ex. insektsgift, födoämnen eller läkemedel. Läkemedelsform: Förfylld autoinjektor innehållande en dos adrenalin. Styrka: EpiPen 0,3 mg respektive EpiPen Jr 0,15 mg till barn (<30kg). Produktresumén senast granskad: 2020-11-09. För ytterligare information och pris: www.fass.se. Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-630 19 00