Behandling av anafylaxi sker akut med adrenalin

Epipen adrenalinpenna

Adrenalin ger snabbt effekt på de farligaste symtomen vid anafylaxi, inklusive halssvullnad, andningssvårigheter och sjunkande blodtryck. Adrenalin lindrar också klåda, utslag, svullnad och mag-tarmsymtom. Bäst effekt uppnås när adrenalin ges på ett tidigt stadium vid en allvarlig allergisk reaktion, dvs. inom de första minuterna. Det finns ingen absolut kontraindikation för användning av adrenalin i en livshotande situation.

Patienter med hjärtsjukdomar och/eller behandling med betablockerare bör diskutera detta med sin läkare, men ska behandla sig med adrenalin vid hotande anafylaxi. Observera att efter 5-15 minuter kan patienten ta ytterligare en adrenalinspruta om den första inte givit avsedd effekt.

Patienten måste konsultera läkare efter injektion för att försäkra sig om att nödvändiga åtgärder tas för vidare utvärdering och/eller behandling.

Patienten ska ligga ned för att minska risken för tömning av vena cava inferior. Vid uttalade andningsbesvär är detta inte alltid möjligt.1

Luftrörsvidgande, antihistaminer och steroider – alla används som behandling vid anafylaxi efter det att patienten fått adrenalin. Dubbla doser luftrösvidgande ska alltid tas vid astma. Kan upprepas efter 10 minuter. För både antihistamin och peroralt kortison dröjer det mer än en timme innan adekvata plasmakoncentrationer uppnås. Då patienten under alla omständigheter ändå ska uppsöka sjukhus kan dessa mediciner ges där.

Eventuellt behöver andra behandlingar ges för att motverka bifasiska reaktioner eller för att stödja hjärt-lung aktivitet. Det kan till exempel vara hjärt-lungräddning, syrgas, hjärt-stimulerande läkemedel samt intravenös vätsketillförsel.

Enligt SFFA, Svenska föreningen för Allergologi är det en fördel om patienten förskrivs 2 adrenalinpennor per förskrivningstillfälle. Skälet till att två sprutor alltid bör finnas till hands är att två injektioner kan behövas för att tillräckligt kunna bromsa reaktionen.

EpiPen® är en akutbehandling av anafylaxi. Läs om EpiPen här


Referens 1: Svenska föreningen för Allergologi, Anafylaxidokumentet 2013, reviderat 2014-02

EpiPen och EpiPen Jr (adrenalin) ATC-kod: C01CA24, Rx. F. Indikation: Akutbehandling av anafylaktisk chock eller svår allergisk reaktion mot allergen såsom t.ex. insektsgift, födoämnen eller läkemedel. Läkemedelsform: Förfylld autoinjektor innehållande en dos adrenalin. Styrka: EpiPen 0,3 mg respektive EpiPen Jr 0,15 mg till barn (<30kg). Produktresumén senast granskad: 2020-11-09. För ytterligare information och pris: www.fass.se. Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-630 19 00