Vanliga frågor om EpiPen och adrenalinpennor

Visa alla svar
Dölj alla svar
 • Hur gör jag med använda eller utgångna EpiPen?

  Använda eller utgångna EpiPen lämnas till närmaste vårdcentral, läkarmottagning eller apotek för kassering.


 • Innehåller EpiPen latex?

  Nej, EpiPen innehåller inte latex, inte heller laktos, sackaros, gluten, tartrazin.


 • Hur ska EpiPen förvaras?

  Skyddas mot ljus och kyla, får ej frysas. Förvaras vid högst 25 °C och inte i kylskåp. Se även avsnittet om användning och förvaring.


 • Vad händer om lösningen blir missfärgad?

  Patienten bör regelbundet ta fram pennan och granska inspektionsfönster där adrenalinlösningen syns. Om lösningen blivit grumlig, innehåller partiklar, fått en rosa eller gul nyans (lösningen ska vara färglös), bör patienten kontakta sin läkare alternativt gå till apotek för att få en ny EpiPen. Dessa förändringar kan vara ett tecken på minskad effektivitet. Se även avsnittet om användning och förvaring.


 • Kan patienter som är allergiska mot sulfit använda EpiPen?

  EpiPen innehåller natriummetabisulfit, en sulfit som i sällsynta fall ge upphov till svåra allergiska reaktioner eller andningssvårigheter (bronkospasm) hos känsliga individer, särskilt de med tidigare känd astma. Patienter med känd allergi bör tala med sin läkare för instruktion om under vilka omständigheter Epipen skall användas. Generellt bör förekomsten av sulfit i EpiPen inte avskräcka patienter med dokumenterad sulfitkänslighet från att använda EpiPen vid akutbehandling av svår allergisk reaktion. Adrenalin motverkar även en möjlig allergisk reaktion på sulfit och är därför ett bättre alternativ i en livshotande situation än att inte akutbehandla alls. Alla adrenalinpennor på den svenska marknaden idag innehåller natriummetabisulfit.


 • Vilka bör använda adrenalin med försiktighet?

  Adrenalin bör användas med försiktighet av patienter som har hjärtarytmier, kranskärlssjukdom eller organiska hjärtsjukdomar, högt blodtryck, eller hos patienter som tar läkemedel som kan utlösa arytmier, till exempel digitalis, diuretika, kinidin eller andra antiarytmika. Hos dessa patienter kan adrenalin utlösa eller förvärra angina pectoris samt producera ventrikulära arytmier.

  Detta är dock inte en kontraindikation för adrenalin i en akut, livshotande situation.


 • Vilka förpackningsstorlekar finns?

  Det finns 1-pack och 2-pack av EpiPen och EpiPen Jr. Enligt SFFA bör patienten alltid ha två pennor tillgängliga.


 • När kan patienten ta en andra dos?

  En andra injektion kan upprepas efter 5-15 minuter med en ny EpiPen om symptomen inte avklingat eller har tilltagit.


 • Hur många doser är lämpligt att ta?

  En andra injektion kan upprepas efter 5-15 minuter med en ny EpiPen om symptomen inte avklingat eller har tilltagit.


 • Hur väljer patienten rätt dos?

  Lämplig dos bestäms av patientens kroppsvikt. EpiPen ska användas för personer som väger över 30 kg. EpiPen Jr är avsedd för barn som väger 15 till 30 kg.


 • Vad innehåller EpiPen Jr?

  Samma som EpiPen men med hälften så stor dos adrenalin: 0,15 mg adrenalin, 1,8 mg natriumklorid, 0,5 mg natriummetabisulfit, saltsyra för pH-justering och vatten för injektionsvätskor, pH-område är 2,2-5,0. EpiPen Jr är avsedd för barn som väger 15 till 30 kg.


 • Vad innehåller EpiPen?

  0,3 mg adrenalin, 1,8 mg natriumklorid, 0,5 mg natriummetabisulfit, saltsyra för pH-justering och vatten för injektionsvätskor. pH-intervallet är 2,2-5,0.


 • Vad ska patienten göra efter en injektion?

  Patienten ska alltid uppsöka närmaste sjukhus eller vårdcentral.


 • Vad är den aktiva substansen?

  EpiPen ger en dos av 0,3 mg adrenalin.

  EpiPen Jr ger en dos av 0,15 mg adrenalin.


 • När ska patienten använda EpiPen?

  EpiPen är avsedd för akutbehandling, så att patienten på ett betryggande sätt och i tid ska kunna uppsöka medicinsk vård. EpiPen är alltså inte ersättning för vård. I en situation som är livshotande finns inga absoluta kontraindikationer för användning av EpiPen. Då bör patienten aldrig tveka att använda EpiPen.


 • Hur verkar EpiPen?

  Vid en allvarlig allergisk reaktion dras luftvägarna ihop och blodkärlen vidgas, vilket kan leda till andnöd, förlust av vätskevolymen och lågt blodtryck. En injektion av adrenalin motverkar dessa akuta symptom genom att bromsa upp vätskeläckage från blodkärl och slappna av luftvägarnas muskler. Adrenalin lindrar också pruritus (klåda), urtikaria (utslag) och angioödem (svullnad) och kan lindra magtarm-symtom.EpiPen® och EpiPen® Jr (adrenalin) Rx. F. ATC-kod: C01CA24. Läkemedelsform: Förfylld autoinjektor innehållande en dos adrenalin. Indikation: akutbehandling av anafylaktisk chock eller svår allergisk reaktion mot allergen såsom t.ex. insektsgift, födoämnen eller läkemedel. Styrka: EpiPen® 0,3 mg respektive EpiPen® Jr 0,15 mg till barn (<30kg). Förpackningar: Båda styrkor finns i 1-pack respektive 2-pack. Produktresumé senast uppdaterad 2018-01-05. För fullständig information, se: www.fass.se

Epipen logo

Hur lätt är det att använda adrenalinpennor?

- En jämförande studie

Metod:

För studien valdes slumpmässigt 100 försökspersoner ut bland personal och familjer med anknytning till Royal Children’s Hospital i Melbourne, Australien. Ett kriterium var att försökspersonerna var behandlingsnaiva, det vill säga inte tidigare sett eller använt Epipen eller Anapen. Försökspersonerna fick visa hur de använde en övningspenna före och efter att de fått instruktion i korrekt handhavande. I en uppföljande test utvärderades hur mycket deltagarna tre månader senare kom ihåg av att ha använt pennorna en gång.

Resultat:

De flesta kunde utföra alla steg i användningen korrekt utan att de fått instruktion (89% för EpiPen och 79% för Anapen). Efter instruktion var resultatet 100% för båda pennorna.


(Källa: Robinson MN, Dharmage SC, Tang ML. Pediatr Allergy Immunol. 2014 Aug; 25 (5) :462-7. doi: 10.1111/pai.12261.)


SFFA rekommenderar två adrenalinpennor per förskrivning

Svenska föreningen för allergologi, SFFA, rekommenderar att patienten alltid har två adrenalinpennor till hands. Injektionen kan upprepas efter 5-15 minuter med en ny EpiPen om symptomen inte avklingat eller har tilltagit.

För att underlätta för patienten finns EpiPen och EpiPen Jr även i 2-pack.