Följsamhet viktig för astmakontroll

Dagens astmaläkemedel är effektiva, men följsamheten till ordinerad behandling är ibland så bristfällig att den kan leda till försämrad astmakontroll. Studier visar att nära hälften av alla astmatiker inte tar sina läkemedel som de ordinerats. I en stor följsamhetsstudie som gjordes 1999 (AIRE - The Asthma Insights and Reality in Europe), fann man att följsamheten till ordinerad astmabehandling var låg och att de flesta astmatikerna ansåg att deras astma var välbehandlad.¹

Cirka hälften av astmatikerna i studien befanns ha svåra pågående astmasymtom trots att patienterna själva samtidigt ansåg att deras astma var välkontrollerad. En tredjedel av patienterna i studien vaknade på nätterna minst en gång i veckan på grund av sin astma. Astman inkräktade på vardagslivet hos ungefär hälften av patienterna. Trots detta var följsamheten låg. En tolkning är att patienterna har svårt att värdera svårighetsgraden i sina symtom och ofta överskattar de sin kontroll över astman eftersom de vant sig vid sina symtom.

Orsaker till bristande följsamhet

Bristande följsamhet till läkemedelsbehandling kan delas in i två huvudgrupper:

  • Omedveten oföljsamhet, till exempel att patienten glömmer att ta sitt läkemedel eller inte vet hur behandlingen ska tas korrekt.
  • Medveten oföljsamhet, patienten tar medvetet inte sitt läkemedel till exempel på grund av rädsla för biverkningar, sjukdomsförnekelse eller för att patienten överskattar sin astmakontroll.

Åtgärder för att öka följsamheten

Flera konkreta åtgärder kan göras för att öka följsamheten. En viktig faktor är att ge god information till patienterna, bland annat genom att lägga mer tid på att instruera patienten i inhalationsteknik.

Kontrollera alltid att patienten vet hur inhalatorn används rätt (även patienter som använt samma inhalator länge). Man bör bestämma långsiktiga, realistiska mål förastmabehandlingen tillsammans med patienten. Gör gärna en skriftlig behandlingsplan, så att patienten tar aktivt ansvar för sin behandling. Uppföljning vid regelbundna återbesök är också viktigt. Då ges möjlighet att utvärdera både effekten av och följsamheten till ordinerade läkemedel.

1. Rabe KF et al. Clinical management of asthma in 1999: the Asthma Insights and Reality in Europe (AIRE) study. Eur Respir J 2000 Nov;16(5):802-7.