Viktigt att tänka på vid behandling med Cocillana- Etyfin®

Uppmana patienten att inte överskrida rekommenderad dos. Överdosering kan ge allvarliga konsekvenser. Behandling med etylmorfin medför viss risk för beroende. Välj minsta förpackning som motsvarar behandlingstiden.

Etylmorfin ger en andningsdeprimerande effekt som ska uppmärksammas vid behandling av patienter med obstruerande luftvägssjukdomar som t.ex vid vissa sömnapnésyndrom och patienter med andningsdepression.

Samtidig användning av Cocillana-Etyfin och fentiaziner eller muskelavslappnande medel samt barbiturater, bensodiazepiner eller andra CNS-depressiva medel (andra opioider, lugnande antihistaminer, hypnotika,och narkosläkemedel) ökar risken för sedering, andningsdepression, koma och kan vara livshotande.

Vad smakar Cocillana- Etyfin®?

Cocillana-Etyfin är smaksatt med menthol och innehåller socker.

Cocillana- Etyfin

Vad kostar hostmedicinen Cocillana-Etyfin®?

Inga hostmediciner ingår i högkostnadsskyddet. Patienten betalar själv för Cocillana-Etyfin och priset kan variera mellan olika apotek. Patienten kan jämföra priserna innan hon/han hämtar ut sitt recept.

Varför skaka Cocillana-Etyfin® innan användning?

Det är viktigt att man får i sig rätt mängd av de verksamma ämnena i hostmedicinen därför måste man skaka flaskan och blanda läkemedlet ordentligt innan det kan mätas upp.

Hur länge kan man ta Cocillana- Etyfin®?

Cocillana-Etyfin är inte avsedd för långtidsbehandling. Vid långvariga problem ska patienten kontakta läkare.

Hur förvaras Cocillana-Etyfin®?

Flaskan förvaras vid en temperatur av högst 25ºC.

Hur mycket Cocillana-Etyfin® kan man ta?

Dosering för barn och ungdomar är viktbaserad enligt nedan upp till 3 gånger om dagen:

2 år (13-15 kg) 1ml
3-5 år (15-20 kg) 2 ml
6-10 år (20-30 kg) 2,5 ml
11-12 år (30-40 kg) 3,5 ml

För vuxna är rekommenderad dos 5-10 ml 3-4 gånger om dagen.

Cocillana-Etyfin® (cocillanaextrakt, etylmorfin, senegaextrakt). R05FA02. Rx. EF. Hosthämmande medel i kombination med expektorantia. Oral lösning: 250 ml och 500 ml. Indikation: rethosta. Dosering och administreringssätt: Ej för långtidsbehandling. Välj minsta möjliga förpackning för behandlingslängden. Bör ej ges till barn under 2 år. För barn 13-40 kg krävs en spruta för oral administrering med en gradering på 0,5 ml för korrekt dosering. Varningar och försiktighet: Viss risk för beroendeutveckling föreligger vid höga doser och långvarigt bruk. Alkohol förstärker den andningsdepressiva effekten av etylmorfin. Ska ej användas till barn som kan ha nedsatt andningsfunktion. Patienter som är ultrasnabba metaboliserare (CYPP2D6) har ökad risk för morfinrelaterade biverkningar även vid normal förskriven dos. Interaktion: Samtidig användning av Cocillana- Etyfin och barbiturater, bensodiazepiner eller andra CNS-depressiva medel kan resultera i sedering, andningsdepression, koma och kan vara livshotande. Graviditet: Inga kända risker vid användning under graviditet. Amning: Etylmorfin passerar över i modersmjölk. Produkt- resumé senast uppdaterad: 2020-09-18. För fullständig information se: www.fass.se Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-630 19 00.

Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.