Cocillana-Etyfin® och alkohol

Alkohol förstärker den andningsdepressiva effekten av etylmorfin och potentierar toxiciteten. Därför ska patienten avstå alkoholhaltiga drycker under medicineringen.

Cocillana-Etyfin med andra läkemedel

Kan man ta Cocillana-Etyfin® samtidigt som Alvedon eller Ipren?

Cocillana-Etyfin kan användas tillsammans med läkemedel som t ex. alvedon eller ipren.

Samtidig användning av Cocillana-Etyfin och fentiaziner eller muskelavslappnande medel samt barbiturater, bensodiazepiner eller andra CNS-depressiva medel (andra opioider, lugnande antihistaminer, hypnotika,och narkosläkemedel) ökar risken för sedering, andningsdepression, koma och kan vara livshotande.

Cocillana-Etyfin® (cocillanaextrakt, etylmorfin, senegaextrakt). R05FA02. Rx. EF. Hosthämmande medel i kombination med expektorantia. Oral lösning: 250 ml och 500 ml. Indikation: rethosta. Dosering och administreringssätt: Ej för långtidsbehandling. Välj minsta möjliga förpackning för behandlingslängden. Bör ej ges till barn under 2 år. För barn 13-40 kg krävs en spruta för oral administrering med en gradering på 0,5 ml för korrekt dosering. Varningar och försiktighet: Viss risk för beroendeutveckling föreligger vid höga doser och långvarigt bruk. Alkohol förstärker den andningsdepressiva effekten av etylmorfin. Ska ej användas till barn som kan ha nedsatt andningsfunktion. Patienter som är ultrasnabba metaboliserare (CYPP2D6) har ökad risk för morfinrelaterade biverkningar även vid normal förskriven dos. Interaktion: Samtidig användning av Cocillana- Etyfin och barbiturater, bensodiazepiner eller andra CNS-depressiva medel kan resultera i sedering, andningsdepression, koma och kan vara livshotande. Graviditet: Inga kända risker vid användning under graviditet. Amning: Etylmorfin passerar över i modersmjölk. Produkt- resumé senast uppdaterad: 2020-09-18. För fullständig information se: www.fass.se Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-630 19 00.

Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.