"Stipendiet är det finaste jag fått"

Per Gustafsson
SFFAs stipendiat Per Gustafsson

Årets stora stipendium från Svenska Föreningen för Allergologi har tilldelats Kärnsjukhuset i Skövdes egen "Uppfinnarjocke" inom lungmedicin, Per Gustafsson. Han är en internationell förebild som först nu fått sitt riktiga erkännande i Sverige.

Barnläkaren och docenten Per Gustafsson får sällan vara i fred. Många är de läkare och forskare som kommer på besök till Kärnsjukhuset för att lära sig mer om den nya metod för att mäta lungfunktion, inertgasutsköljning, som han vidareutvecklat. Han reser också land och rike runt för att föreläsa om tekniken som kan ge djupare insikter om luftrörens funktion vid olika lungsjukdomar.

Ända sedan 80-talet har Per Gustafsson arbetat intensivt med att bättre försöka förstå astma. Under sin allmäntjänstgöring träffade och undersökte han patienter som var väldigt sjuka i astma, utan att han kunde göra några kliniska fynd som pipljud i lungorna eller förändrade spirometrivärden.

- Idag vet jag att det berodde på att astma egentligen inte är en enda sjukdom, utan ett syndrom med flera olika orsaker. Dessutom lider många patienter med allergi och andningssvårigheter av problem från de övre luftvägarna som misstas för astma.

Noggrann och skonsam metod

Sedan Per Gustafsson först fick nys om att inerta gaser kunde användas för att, mer noggrant än konventionell spirometri, mäta volymer och luftflöde har han vidareutvecklat metoden för att kunna användas kliniskt. Han har, som han skämtsamt uttrycker det, "byggt en massa apparater och modeller i skrubben" för att testa sig fram till den bästa lösningen.

Idag är inertgasutsköljning en etablerad metod för att undersöka de minsta luftvägarna och finns på sjukhus runtom i världen. Metoden används framför allt för att i ett tidigt skede kunna hitta rubbningar i funktionen i de små luftrören som utmärker cystisk fibros och astma. Eftersom metoden är skonsam och inte kräver mer av patienten än normal andning kan metoden även användas på spädbarn.

- Intresset för metoden har varit mycket stort i framförallt Storbritannien, USA och Australien, men i Sverige har det varit ganska tyst, säger han.

Betydelsefullt stipendium

Den 1 december 2011 tog han emot det så kallade Stora SFFA-stipendiet från Svenska Föreningen För Allergologi, SFFA, för sin forskning om de små luftvägarnas betydelse för astma. Stipendiet på 300 000 kronor är inte det första han blivit tilldelad men han ser utmärkelsen från SFFA som en möjlighet att få uppmärksamhet för ett arbete som han nu drivit i 27 år.

Det är det finaste jag fått, eftersom det är så dedikerat till det jag arbetar med. Vår kartläggning av astma har en väldigt stor betydelse för att vi på ett bättre sätt ska kunna diagnostisera och behandla patienterna.

Han ser det som extra roligt att stipendiet går till ett landsortssjukhus som Kärnsjukhuset.

- Det visar att det går att bedriva forskning på ett litet sjukhus. Själv ser jag många fördelar med att vara här, vi får till exempel väldigt bra support från sjukhusledningen.

Studie ska ge underlag för bättre behandling

Den studie inom astma han nu arbetar med och som stipendiet tillägnats är redan i full gång. I studien används den nya metoden för att noggrant utforska astma och lägga grunden till en mer individualiserad och effektiv behandling. Rekryteringen har, enligt Per Gustafsson, gått förvånansvärt bra. Av de totalt 150 patienter som studien kommer att inkludera har han och hans team sedan i maj 2011 fått 114 intresserade patienter, varav 53 redan har inkluderats.

Studien beräknas pågå till sommaren 2013.

Fakta om inertgasutsköljning

Att en gas är inert innebär att den inte reagerar kemiskt med andra ämnen. Inerta gaser deltar inte heller i gasutbytet är oskadlig. Vid inertgasutsköljning används oftast kvävgas (N2), helium (He) eller svavelhexafluorid (SF6).

Vid kvävgasutsköljning andas patienten ren syrgas under några minuter till dess att kvävgashalten i lungorna sjunkit från 78 till 2 procent. Koncentrationerna av den inerta gasen i patientens utandningsluft mäts sedan noggrant. Utifrån dessa värden beräknas vilolungvolymen (den funktionella residualkapaciteten). Med nya matematiska modeller beräknas också på vilket djup i de små luftvägarna (<2 millimeter) som sjukdomsprocesser pågår.

Vid inertgasutsköljning med helium eller svavelhexafluorid får patienten inandas luft som innehåller 4 procent av dessa gaser. Därefter andas patienten rumsluft under några minuter. Samma beräkningar gör som vid kvävgasutsköljning, men genom att både en tung (SF6) och en lätt (He) gas används kan ytterligare förfinad diagnostik av funktionen i de små luftrören göras.

Båda typerna av inertgasutsköljning kan göras hos barn i alla åldrar och vuxna.