AllmänhetVårdpersonal
Film - effekten av Dymista i "real-life"

Hur är effekten av Dymista i ”Real-life”?

Dymista® (flutikason/azelastin) har i ett stort kliniskt utvecklingsprogram konsekvent visat signifikant bättre och snabbare symtomlindring vid exempelvis nästäppa jämfört med en nasal steroid.*1,2

Hur är effekten av Dymista i ”Real-life”? Prof. Jean Bousquet redogör för delresultatet från en observationsstudie (s.k. real-life studie), som genomförts i flera europeiska länder. Presentationen visar resultat från Tyskland, vilka publicerades första gången som en poster i samband med EAACI 2014. Resultaten från Sverige kommer att publiceras inom kort. Filmen är 1:30 minuter lång och är en del av en längre föreläsning i samband med ÖNH-dagarna i Uppsala den 28 augusti 2014.

Jean Bousquet är professor i lungmedicin och ordförande i organisationen ARIA (Allergic Rhinits and its Impact on Asthma) – en världshälsosatsning inom allergisk rinit som genomförs i samarbete med WHO. Professor Bousquet är också ordförande i WHO s globala satsning vid kroniska luftvägssjukdomar (GARD) och vetenskaplig samordnare för EUs expertnätverk: Global Allergy and Asthma (GA2LEN).

* I de kliniska studierna jämfördes Dymista® med flutikasonpropionat vid måttlig och svår allergisk rinit. Dymista® visade effektivare och snabbare symtomlindring på alla nasala symtom (rinorré, nästäppa, nysning och näsklåda) och på alla okulära symtom (klåda, rinnande och röda ögon). Referens: 1. Produktresumén, www.fass.se. 2. Meltzer E et al. Clinically Relevant Effect of a New Intranasal Therapy (MP29-02) in Allergic Rhinits Assessed by Responder Analysis. Int Arch Allergy Immunol 2013;161:369-377.

Dymista® (flutikason/azelastin) R01AD, Rx. F. Indikation: Lindring av symtom vid måttlig till svår säsongsbunden och perenn allergisk rinit, om monoterapi med antingen intranasalt antihistamin eller glukokortikoid inte anses tillräcklig. Läkemedelsform: Nässpray, suspension. Styrka: nässpray 125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning, spraybehållare. Förpackningar: 120 doser (F), 3 x 120 doser (F). Produktresumén senast granskad 2018-05-18. För mer information och pris: www.fass.se