AllmänhetVårdpersonal
Att använda Novolizer

Att använda Novolizer

Enkel att använda

Novolizer är enkel att använda rätt, patienten behöver bara göra tre enkla steg - ta av locket, trycka ner dosknappen och inhalera - resten sköter Novolizer.

En astmainhalator måste vara enkel att använda rätt. Flera studier visar att många patienter använder sina inhalatorer fel, vilket leder till underbehandling och felbehandling.

Tre enkla steg:

Att använda Novolizer

Tydliga återkopplingar

Novolizer har flera återkopplingsfunktioner som berättar för patienterna (och barnens föräldrar) att det har blivit rätt.

Novolizer talar om när en dos klickats fram korrekt och en dos inhalerats korrekt - genom ljud, färg, smak och räkneverk.

När en dos matas fram korrekt i Novolizer hörs ett klickljud och teckenfönstret blir grönt, vilket talar om att inhalatorn nu är redo att användas. När dosen inhalerats korrekt hörs återigen ett klickljud och teckenfönstret blir rött samtidigt som patienten får en söt smak av laktos i munnen. Detta visar att inhalationen utförts korrekt. Varken patienterna, deras föräldrar eller vårdpersonalen behöver längre undra om det blivit rätt eller inte.

Novolizers räkneverk är unikt - det räknar endast ner när en dos inhalerats korrekt, det räknar alltså inte hur många gånger dosknappen klickats utan hur många doser som kommit till patientens lungor. Med detta räkneverk blir det enklare att bedöma om en patient är följsam till den ordinerade behandling. Siffran i övre fönstret anger antalet inhalationer som är kvar. Sifferskalan från 200 till 60 visas med intervaller om 20, och skalan från 60 till 0 med intervaller om 10. När inhalatorn är slut står det noll (0) i räkneverket mot streckad bakgrund, för att patienten tydligt skall se att det är dags att hämta ut en ny inhalator eller en ny refillförpackning.

Modellöversikt Novolizer

* En dos från Novolizer® innehåller en mycket liten mängd laktos som inte påverkar laktosintolerans. Laktos är ett tillägg dels för att ge en smakbekräftelse och dels som bärarsubstans. Detta för att läkemedlet ska få rätt partikelstorlek så att dosen kan nå lungorna så effektivt som möjligt.

Miljövänligt refillsystem

Novolizer har ett enkelt och miljövänligt refillsystem för att minska belastningen på miljön och hålla nere kostnaderna.

Varje inhalator kan användas i upp till ett år eller till 2000 inhalationer. Det betyder att flera refillkassetter kan användas i en inhalator innan det är dags för kassering. Man slipper alltså slänga inhalatorn när doserna är slut som med många andra inhalatorer.

Varje inhalator och refillkassett är färgkodade, för att göra det så enkelt som möjligt för patienterna. Exempelvis är Novopulmon Novolizer, som innehåller budesonid, rödmarkerad samtidigt som refillkassetten innehållande budesonid också är rödmarkerad. Detta för att undvika felbehandling. Dessutom är refillkassetterna konstruerade så att de endast kan sättas in i rätt inhalator. Det är alltså helt omöjligt att sätta in en blåmarkerad refillkassett i en rödmarkerad inhalator.

Miljövänligt refillsystem

Beställ material

Vi tillhandahåller olika typer av material för våra produkter, så som patientbroschyrer, demoexemplar och doskort.

Beställ material här