AllmänhetVårdpersonal
Cocillana-Etyfin och biverkningar

Vad kan Cocillana-Etyfin® ge för biverkningar?

Liksom de flesta andra mediciner kan Cocillana-Etyfin orsaka vissa biverkningar. En del kan få förstoppning, illamående och kräkningar, kramper i gallvägarna. Några kan känna sig dåsiga och trötta.

Kan man köra bil när man behandlas med Cocillana-Etyfin®?

Vid behandling med Cocillana-Etyfin kan reaktionsförmågan nedsättas. Förmågan att köra bil eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet kan påverkas av Cocillana-Etyfin.

Cocillana-Etyfin® (cocillanaextrakt, etylmorfin, senegaextrakt). R05FA02. Rx. EF. Hosthämmande medel i kombination med expektorantia. Oral lösning: 250 ml, 500 ml och 1000 ml. Indikation: rethosta. Dosering och administreringssätt: Ej för långtidsbehandling. Bör ej ges till barn under 2 år. Varningar och försiktighet: Viss risk för beroendeutveckling föreligger vid höga doser och långvarigt bruk. Alkohol förstärker den andningsdepressiva effekten av etylmorfin. Interaktion: Samtidig användning av Cocillana-Etyfin och barbiturater, bensodiazepiner eller andra CNS-depressiva medel kan resultera i sedering, andningsdepression, koma och kan vara livshotande. Graviditet: Inga kända risker vid användning under graviditet. Amning: Etylmorfin passerar över i modersmjölk. Produktresumé senast uppdaterad: 2018-01-25. För fullständig information se www.FASS.se.

Meda (a Mylan Company). info@medasverige.se.

 

Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.