AllmänhetVårdpersonal
Cocillana-Etyfin med andra läkemedel

Cocillana-Etyfin® och alkohol

Alkohol förstärker den andningsdepressiva effekten av etylmorfin och potentierar toxiciteten. Därför ska patienten avstå alkoholhaltiga drycker under medicineringen.

Kan man ta Cocillana-Etyfin® samtidigt som Alvedon eller Ipren?

Cocillana-Etyfin kan användas tillsammans med  läkemedel som t ex. alvedon eller ipren.

Samtidig användning av Cocillana-Etyfin och fentiaziner eller muskelavslappnande medel samt barbiturater, bensodiazepiner eller andra CNS-depressiva medel (andra opioider, lugnande antihistaminer, hypnotika,och narkosläkemedel) ökar risken för sedering, andningsdepression, koma och kan vara livshotande.

Cocillana-Etyfin® (cocillanaextrakt, etylmorfin, senegaextrakt). R05FA02. Rx. EF. Hosthämmande medel i kombination med expektorantia. Oral lösning: 250 ml, 500 ml och 1000 ml. Indikation: rethosta. Dosering och administreringssätt: Ej för långtidsbehandling. Bör ej ges till barn under 2 år. Varningar och försiktighet: Viss risk för beroendeutveckling föreligger vid höga doser och långvarigt bruk. Alkohol förstärker den andningsdepressiva effekten av etylmorfin. Interaktion: Samtidig användning av Cocillana-Etyfin och barbiturater, bensodiazepiner eller andra CNS-depressiva medel kan resultera i sedering, andningsdepression, koma och kan vara livshotande. Graviditet: Inga kända risker vid användning under graviditet. Amning: Etylmorfin passerar över i modersmjölk. Produktresumé senast uppdaterad: 2018-01-25. För fullständig information se www.FASS.se.

Meda (a Mylan Company). info@medasverige.se.

Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.