AllmänhetVårdpersonal
Cocillana-Etyfin för barn, gravida och ammande

Kan man ge Cocillana-Etyfin® till barn?

Cocillina-Etyfin är godkänd för barn från 2 år och bör inte ges till barn under 2 år!

Kan gravida och ammande ta Cocillana- Etyfin®?

Vid behandling av gravida ska man alltid beakta risken mot nyttan för varje enskild behandling.

Cocillana-Etyfin är godkänt för gravida. Alkoholhalten ska uppmärksammas.

Gällande ammande kvinnor så passerar det verksamma ämnet etylmorfin över i mjölken och därför rekommenderas läkarbedömning. Det saknas data på om övriga ingående ämnen gör detta.

Man ska uppmärksamma alkoholhalten vid behandling av ammande kvinnor.

Cocillana-Etyfin® (cocillanaextrakt, etylmorfin, senegaextrakt). R05FA02. Rx. EF. Hosthämmande medel i kombination med expektorantia. Oral lösning: 250 ml, 500 ml och 1000 ml. Indikation: rethosta. Dosering och administreringssätt: Ej för långtidsbehandling. Bör ej ges till barn under 2 år. Varningar och försiktighet: Viss risk för beroendeutveckling föreligger vid höga doser och långvarigt bruk. Alkohol förstärker den andningsdepressiva effekten av etylmorfin. Interaktion: Samtidig användning av Cocillana-Etyfin och barbiturater, bensodiazepiner eller andra CNS-depressiva medel kan resultera i sedering, andningsdepression, koma och kan vara livshotande. Graviditet: Inga kända risker vid användning under graviditet. Amning: Etylmorfin passerar över i modersmjölk. Produktresumé senast uppdaterad: 2018-01-25. För fullständig information se www.FASS.se.

Meda (a Mylan Company). info@medasverige.se.

 

Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.