AllmänhetVårdpersonal
Cocillana-Etyfin

Cocillana-Etyfin®- mot rethosta

Cocillana- Etyfin är en receptbelagd hostmedicin som används vid rethosta eller så kallad torrhosta.

1 ml Cocillana-Etyfin innehåller cocillanaextrakt 8,8 mg, senegaextrakt 7,8 mg samt etylmorfinhydroklorid 2,5 mg.

 

Etylmorfin dämpar hostreflexen. Cocillana- och senegaextrakt anses traditionellt ha en slemlösande effekt.n. Cocillana- och senegaextrakt anses traditionellt ha en slemlösande effekt.

Cocillana-Etyfin® (cocillanaextrakt, etylmorfin, senegaextrakt). R05FA02. Rx. EF. Hosthämmande medel i kombination med expektorantia. Oral lösning: 250 ml, 500 ml och 1000 ml. Indikation: rethosta. Dosering och administreringssätt: Ej för långtidsbehandling. Bör ej ges till barn under 2 år. Varningar och försiktighet: Viss risk för beroendeutveckling föreligger vid höga doser och långvarigt bruk. Alkohol förstärker den andningsdepressiva effekten av etylmorfin. Interaktion: Samtidig användning av Cocillana-Etyfin och barbiturater, bensodiazepiner eller andra CNS-depressiva medel kan resultera i sedering, andningsdepression, koma och kan vara livshotande. Graviditet: Inga kända risker vid användning under graviditet. Amning: Etylmorfin passerar över i modersmjölk. Produktresumé senast uppdaterad: 2018-01-25. För fullständig information se www.FASS.se.

Meda (a Mylan Company). info@medasverige.se.

 

Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.