AllmänhetVårdpersonal
Pulverinhalatorer och fuktkänslighet

Pulverinhalatorer har olika känslighet för omgivningsfaktorer

Tack vare en del praktiska fördelar jämfört med sprayberedningar (MDI) används främst pulverinhalatorer (DPI) för astmabehandling bland annat i de nordiska länderna. För flera av våra mest använda inhalatorer föreligger dock känslighet för omgivningsfaktorer så som luftfuktighet och temperatur.

Tillverkarna möter detta med instruktioner för att minimera eventuell negativ effekt. Bland annat levereras vissa inhalatorer med skyddshylsa som inhalatorn ska förvaras i när den inte används. Övriga råd är att inte förvara inhalatorn i fuktiga utrymmen, t ex badrummet. För att en inhalator ska ha en acceptabel dosnoggrannhet brukar man acceptera ett spann mellan 80 % till 125 % av initialt uppmätt dos vid olika inhalationstillfällen.

I en studie, som presenterades som poster på ERS-mötet i Amsterdam (september 2015), rapporterades en jämförelse för effekten omgivningsfaktorer för tre i Sverige använda pulverinhalator som innehåller budesonide; Pulmicort Turbuhaler, Giona Easyhaler samt Novopulmon Novolizer. Inhalatorerna hade förvarats på rekommenderat sätt (skyddshylsa för Easyhaler och Novolizer). Outcome var levererad dos (DD) och finpartikulär dos (FDP) efter 6, 12 respektive 24 veckor jämfört med initialt uppmätt dos för respektive inhalator. Mätningar gjordes i serie vid rumstempratur (19-220 C) och 400 C i 75% luftfuktighet. Inhalationsflödet skapades av en impaktor med samma tryckfall av 4 kPa för de tre inhalatorerna.

Efter 6 månader i rumstemperatur och 75 % luftfuktighet hade DD och FDR sjunkit marginellt för Pulmicort Turbuhaler och Novopulmon Novolizer. Giona Easyhaler minskade vid 6 månader 25 % DD och 54% FDR jämfört med initial dos. Minskningen av FDR sågs redan vid 6 veckor med en viss ökning under resten av studien.  När inhalatorerna förvarats i 400 C sågs en ytterligare något minskad DD och FDR för Pulmicort Turbuhaler och Novopulmon Novolizer, dock fortfarande mer än 80 % av initial dos kvar vid 6 månader. För Giona Easyhaler uppmättes ytterligare minskad DD (63 %) och FDR (37 %) av initial dos.

Författarnas slutsats var att det föreligger skillnader för känsligheten för omgivningsfaktorerna luftfuktighet och temperatur mellan dessa testade inhalatorer. I den här studien, som genomförts av AstraZeneca, minskade DD och FDR avsevärt mer för Giona Easyhaler jämfört med Pulmicort Turbuhaler och Novopulmon Novolizer både i rumstemperatur och värme (40o) vid en luftfuktighet av 75 %.

Om denna skillnad har en klinisk betydelse är dock inte testat då studien inte omfattade att studera någon effektvariabel på astmasjukdomen. Studien visar dock att omgivningsfaktorer kan påverka avgörande parametrar för att få levererad dos i avsedd partikelstorlek och att det finns skillnader mellan olika inhalatorer.


Difference in resistance to humidity between commonly used dry powder inhaleras. Lööf, Telg, Stratelis, Svensson (AstraZeneca, Södertälje) ERS 2015.

Novolizer inhalatorer

Novolizer

Novolizer är skapad för att ge tryggare astmakontroll. Novolizer är lätt att använda och har flera återkopplingsfunktioner som talar om för patienten att det blir rätt - i form av ljud, färg, smak och räkneverk.

Läs mer om Novolizer