AllmänhetVårdpersonal
Pediatrics: Year in review 2016

Pediatrics: Year in review, symposium 160612

Rapport från EAACI Congress 2016, Wien (referat av Dr Anna Asarnoj)

”Food allergy prevention. Just a dream?” - Katrina Allen (Australien)

I år publicerades en review-artikel om födoämnesallergi-prevention av gruppen bakom LEAP-studien1. Den dramatiska ökningen av födoämnesallergier de senaste decennierna kan rimligen inte bero på enbart genetiska förändringar. En tänkbar hypotes är att en eller flera miljöfaktorer, eller avsaknad av miljöfaktorer, hindrar den naturliga toleransutvecklingen mot födoämnen.

Tänkbara sådana faktorer är ”de 5 D:na”:

 • Dogs and Dirt (hygienhypotesen)
 • Vitamin D
 • Dry skin and Diet (“Dual Allergen Exposure” eller Lack-hypotesen)

Dr Allen redovisade resultaten av flera australiensiska studier kring tänkbara miljöfaktorer involverade i utvecklingen av jordnötsallergi. En studie visar att barn vars föräldrar är utlandsfödda har högre risk för att utveckla jordnötsallergi, men bara om barnet är fött i Australien2. En annan studie påvisade lägre frekvens av jordnötsallergi i de varmare (norra) delarna av Australien och alltså en tänkbar koppling till vitamin D-status3. Dock verkar detta vara av betydelse endast hos vissa genotyper (gen-miljö-interaktion)4.

World Allergy Organization rekommenderar inte D-vitamin-supplementering som skydd mot utveckling av allergisk sjukdom, dock finns inga relevanta interventionsstudier med vitamin D ännu5. Dr Allen presenterade en ny studie ”VITALITY trial”, en randomiserad fall-kontroll-studie med 3000 inkluderade barn som fått 400 IU vitamin D eller placebo från 2 månaders ålder och sedan utvärderats med födoämnesprovokationer6. Studien pågår och inga resultat är presenterade ännu. Vad gäller betydelse av den tidiga kosten är amning mycket svårstuderat eftersom de av etiska skäl inte går att genomföra randomiserade studier och problemet med ”recall bias” (vad man minns påverkas av om barnet är sjukt eller inte) och ”reverse causation” (”hönan och ägget”) är stort.

De studier som finns kring amning visar motstridiga resultat och metaanalyser visar inget samband varken för eller emot skyddande effekt av amning7. Ett flertal studier finns också kring probiotika, prebiotika och olika uppfödningsformula men utan revolutionerande slutsatser. Det stora genombrottet på senare tid är den brittiska ”LEAP-studien” där man fann att tidig introduktion av jordnötter (5-11 mån ålder) till högriskbarn (svårt eksem och/eller äggallergi) kraftigt reducerade risken att utveckla jordnötsallergi vid 5 års ålder och med bibehållen skyddande effekt när tillförseln av jordnötter upphörde mellan 5 och 6 år8, 9. Liknande men inte lika tydliga resultat för andra födoämnen har sedan setts i ”EAT-studien”10.

”From atopic eczema to food allergy” - Bodo Niggeman (Tyskland)

Både eksem och födoämnesallergier är tidiga manifestationer av allergisk sjukdom. Intag av ett födoämne man inte tål kan förvärra eksem men kan också ge akutallergiska symptom och det är ovanligt med enbart eksemexacerbation som enda symptom av en födoämnesallergi11, 12. Ju yngre barn och ju svårare eksem desto högre risk för utveckling av födoämnesallergi13.

En studie av barn utan akutallergiska symptom mot mjölk men med eliminationsdiet av komjölk pga eksem visade en kraftigt ökad risk för utveckling av komjölksallergi med akutallergiska symptom14. Troligtvis uppstår akutallergiska symptom mot födoämnen hos eksempatient er som en följd av förlorad tolerans under eliminationsdiet.

Hudbarriären är också skadad hos eksempatienter vilket kan facilitera sensibilisering via huden mot födoämnen och utveckling av födoämnesallergi. Födoämnesallergen finns överallt inklusive i sängen15.  Användande av mjukgörande behandling för huden kan vara skyddande inte bara mot eksemutveckling utan även utveckling av födoämnesallergi16.

”Biologicals in childhood atopic diseases: More to be expected?” - Susan Chan (Storbritannien)

Biologiska läkemedel är proteinbaserade terapier, t ex lösliga receptorer, monoklonala antikroppar eller cytokiner som designats för att påverka kroppens immunsvar.  Monoklonala antikroppar har på senare år introducerats för behandling av allergisk sjukdom och det finns för närvarande i USA och EU 9 godkända läkemedel, 7 är under registrering och 53 är i fas 3-prövningar. Anti-IgE ingår i behandlingstrappan i GINA guidelines för astmabehandling 2016.

Anti-IgE kan också ha en plats i oral immunoterapi vid födoämnesallergi17 och används vid behandling av svårt eksem18. Sammanfattningsvis är biologiska läkemedel ett hett forskningsområde och kan möjliggöra en mer skräddarsydd behandling utifrån patientens fenotyp, där flera allergiska komorbiditeter med samma orsak kan behandlas med ett läkemedel.

Läs mer om allergi:


 1. du Toit G, Tsakok T, Lack S, Lack G. Prevention of food allergy. J Allergy Clin Immunol 2016; 137:998-1010.
 2. Panjari M, Koplin JJ, Dharmage SC, Peters RL, Gurrin LC, Sawyer SM, et al. Nut allergy prevalence and differences between Asian-born children and Australian-born children of Asian descent: a state-wide survey of children at primary school entry in Victoria, Australia. Clin Exp Allergy 2016; 46:602-9.
 3. Osborne NJ, Ukoumunne OC, Wake M, Allen KJ. Prevalence of eczema and food allergy is associated with latitude in Australia. J Allergy Clin Immunol 2012; 129:865-7.
 4. Koplin JJ, Suaini NH, Vuillermin P, Ellis JA, Panjari M, Ponsonby AL, et al. Polymorphisms affecting vitamin D-binding protein modify the relationship between serum vitamin D (25[OH]D3) and food allergy. J Allergy Clin Immunol 2016; 137:500-6 e4.
 5. Yepes-Nunez JJ, Fiocchi A, Pawankar R, Cuello-Garcia CA, Zhang Y, Morgano GP, et al. World Allergy Organization-McMaster University Guidelines for Allergic Disease Prevention (GLAD-P): Vitamin D. World Allergy Organ J 2016; 9:17.
 6. Allen KJ, Panjari M, Koplin JJ, Ponsonby AL, Vuillermin P, Gurrin LC, et al. VITALITY trial: protocol for a randomised controlled trial to establish the role of postnatal vitamin D supplementation in infant immune health. BMJ Open 2015; 5:e009377.
 7. Lodge CJ, Tan DJ, Lau MX, Dai X, Tham R, Lowe AJ, et al. Breastfeeding and asthma and allergies: a systematic review and meta-analysis. Acta Paediatr 2015; 104:38-53.
 8. Du Toit G, Roberts G, Sayre PH, Bahnson HT, Radulovic S, Santos AF, et al. Randomized trial of peanut consumption in infants at risk for peanut allergy. N Engl J Med 2015; 372:803-13.
 9. Du Toit G, Sayre PH, Roberts G, Sever ML, Lawson K, Bahnson HT, et al. Effect of Avoidance on Peanut Allergy after Early Peanut Consumption. N Engl J Med 2016.
 10. Perkin MR, Logan K, Marrs T, Radulovic S, Craven J, Flohr C, et al. Enquiring About Tolerance (EAT) study: Feasibility of an early allergenic food introduction regimen. J Allergy Clin Immunol 2016; 137:1477-86 e8.
 11. Breuer K, Heratizadeh A, Wulf A, Baumann U, Constien A, Tetau D, et al. Late eczematous reactions to food in children with atopic dermatitis. Clin Exp Allergy 2004; 34:817-24.
 12. Roerdink EM, Flokstra-de Blok BM, Blok JL, Schuttelaar ML, Niggemann B, Werfel T, et al. Association of food allergy and atopic dermatitis exacerbations. Ann Allergy Asthma Immunol 2016; 116:334-8.
 13. Martin PE, Eckert JK, Koplin JJ, Lowe AJ, Gurrin LC, Dharmage SC, et al. Which infants with eczema are at risk of food allergy? Results from a population-based cohort. Clin Exp Allergy 2015; 45:255-64.
 14. Flinterman AE, Knulst AC, Meijer Y, Bruijnzeel-Koomen CA, Pasmans SG. Acute allergic reactions in children with AEDS after prolonged cow's milk elimination diets. Allergy 2006; 61:370-4.
 15. Trendelenburg V, Ahrens B, Wehrmann AK, Kalb B, Niggemann B, Beyer K. Peanut allergen in house dust of eating area and bed--a risk factor for peanut sensitization? Allergy 2013; 68:1460-2.
 16. Horimukai K, Morita K, Narita M, Kondo M, Kitazawa H, Nozaki M, et al. Application of moisturizer to neonates prevents development of atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2014; 134:824-30 e6.
 17. Martorell-Calatayud C, Michavila-Gomez A, Martorell-Aragones A, Molini-Menchon N, Cerda-Mir JC, Felix-Toledo R, et al. Anti-IgE-assisted desensitization to egg and cow's milk in patients refractory to conventional oral immunotherapy. Pediatr Allergy Immunol 2016; 27:544-6.
 18. Thaci D, Simpson EL, Beck LA, Bieber T, Blauvelt A, Papp K, et al. Efficacy and safety of dupilumab in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis inadequately controlled by topical treatments: a randomised, placebo-controlled, dose-ranging phase 2b trial. Lancet 2016; 387:40-52.