Sluta röka

Rökning och fysisk aktivitet

Det viktigaste vid behandling av KOL är att bryta den skadliga exponeringen vilket innebär rökstopp.

Alla vårdinrättningar som omhändertar personer med KOL skall ha tillgång till en rökavvänjningsverksamhet, antingen vid den egna kliniken/vårdcentralen eller ha möjlighet att remittera rökaren till annan rökavvänjningsenhet. Rökavvänjning kan ske i grupp eller individuellt och kompletterande användning behandling nikotinläkemedel och/eller läkemedel som minskar röksuget kan ytterligare bidra till ett lyckat rökstopp.

Fysisk aktivitet

Andnöd är det symtom som de flesta personer med KOL anser vara det som mest begränsar det dagliga livet. Andnöd leder ofta till att man, för att undvika symtom, blir alltmer stillasittande vilket i sin tur leder till svagare muskulatur och sämre kondition som leder till ännu svårare andnöd.

Trots att svårt sjuka personer med KOL har så dålig lungfunktion avbryter mer än var tredje ett arbetsprov på grund av bentrötthet och inte på grund av andnöd.

Träning, både konditionsträning och styrketräning, är därför av yttersta vikt vid behandling av KOL. Här har sjukgymnasten en viktig funktion att fylla. Det fysiska träningsprogrammet inleds ofta hos sjukgymnasten hos vilken träningen planeras. Meningen är därefter att den KOL-sjuke själv skall träna hemma och på sikt leva ett så fysiskt aktivt liv som möjligt.