AllmänhetVårdpersonal
Cocillana-Etyfin

Cocillana-Etyfin®- mot rethosta

Cocillana- Etyfin är en receptbelagd hostmedicin som används vid rethosta eller så kallad torrhosta.

1 ml Cocillana-Etyfin innehåller cocillanaextrakt 8,8 mg, senegaextrakt 7,8 mg samt etylmorfinhydroklorid 2,5 mg.

 

Etylmorfin dämpar hostreflexen. Cocillana- och senegaextrakt anses traditionellt ha en slemlösande effekt.n. Cocillana- och senegaextrakt anses traditionellt ha en slemlösande effekt.

Cocillana-Etyfin® (cocillanaextrakt, etylmorfin, senegaextrakt). R05FA02. Rx. EF. Hosthämmande medel i kombination med expektorantia. Oral lösning: 250 ml, 500 ml och 1000 ml. Indikation: rethosta. Dosering och administreringssätt: Ej för långtidsbehandling. Bör ej ges till barn under 2 år. Interaktion: Alkohol och barbiturater förstärker den andningsdepressiva effekten av etylmorfin. Graviditet: Inga kända risker vid användning under graviditet. Amning: Etylmorfin passerar över i modersmjölk. Produktresumé senast uppdaterad: 2016-05-30. För fullständig information se www.FASS.se. Meda AB. info@remove-this.medasverige.se.

 

Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.